Tematy prac zaliczeniowych pracowni specjalizacyjnej (licencjackich) 2014/2015

 • Analiza flory synantropijnej wybranego obiektu na obszarze Torunia (prof. dr hab. A. Nienartowicz)
 • Sztuka miniaturyzacji drzew i krzewów i jej wpływ na żywotność wybranych gatunków (prof. dr hab. A. Nienartowicz/dr L. Rutkowski)
 • Rośliny o zastosowaniach leczniczych we florze ziemi chełmińskiej (prof. dr hab. A. Nienartowicz)
 • Zrównoważona gospodarka rolna (prof. dr hab. A. Nienartowicz)
 • Ocena stopnia zrównoważenia krajobrazu podmiejskiego (prof. dr hab. A. Nienartowicz)
 • Robotyzacja przemysłu a systemy zarządzania środowiskiem (dr hab. Adam Czarnecki, prof. UMK)
 • Inteligentne miasto (smart city), spodziewane efekty środowiskowe (dr hab. A. Czarnecki, prof. UMK)
 • Wykorzystanie potencjału rzeki w zrównoważonym rozwoju miasta (dr hab. A. Czarnecki, prof. UMK)
 • Kształtowanie krajobrazu dla potrzeb rekreacji (dr hab. A. Czarnecki, prof. UMK)
 • Wykorzystanie wtórnych metabolitów porostów w przemyśle farmaceutycznym – przegląd literatury (dr hab. A. Filbrandt-Czaja/dr E. Adamska)
 • Wybrane zastosowania lichenometrii(dr hab. A. Filbrandt-Czaja/dr E. Adamska)
 • Porosty jako źródło substancji wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym – przegląd literatury(dr hab. A. Filbrandt-Czaja/dr E. Adamska)
 • Przegląd metod lichenoindykacyjnych(dr hab. A. Filbrandt-Czaja/dr E. Adamska)
 • Kierunki badań lichenologicznych w Polsce – analiza źródeł literaturowych (dr hab. A. Filbrandt-Czaja/dr E. Adamska)
 • Porosty zagrożone – polska czerwona lista(dr hab. Agnieszka Piernik/dr E. Adamska)
 • Porosty zagrożone w Polsce – regionalne czerwone listy(dr hab. Agnieszka Piernik/dr E. Adamska)
 • Struktura flory wybranych starorzeczy na obszarze Torunia(dr hab. Agnieszka Piernik/dr D. Kamiński)

Tematy prac zaliczeniowych pracowni specjalizacyjnej (licencjackich) 2013/2014

 • Zmiany struktury drzewostanu na stałej powierzchni badawczej w borze mieszanym rezerwatu „Las Piwnicki” (prof. dr hab. A. Nienartowicz)
 • Różnorodność gatunkowa żywopłotów na obszarze Torunia (prof. dr hab. A. Nienartowicz)
 • Cykl życiowy i odcisk ekologiczny indywidualnej konsumpcji produktów rolnych (prof. dr hab. A. Nienartowicz)
 • Występowanie jemioły Viscum laxum w drzewostanach sosnowych pomiędzy Toruniem a Ciechocinkiem (prof. dr hab. A. Nienartowicz)
 • Zmiany struktury drzewostanu z udziałem buka w rezerwacie „Parów Płutowski” (prof. dr hab. A. Nienartowicz)
 • Biota porostów pagórka wydmowego w Foluszu koło Szubina (prof. dr hab. A. Nienartowicz/dr E. Adamska)
 • System zarządzania środowiskiem w zakładzie produkcyjnym (dr hab. A. Czarnecki, prof. UMK)
 • Kompaktowe energooszczędne miasto (dr hab. A. Czarnecki, prof. UMK)
 • Analiza cyklu życiowego produktu (LCA) - znaczenie w ochronie środowiska (dr hab. A. Czarnecki, prof. UMK)
 • Zrównoważony krajobraz (dr hab. A. Czarnecki, prof. UMK)
 • Świadczenia i produkty ekosystemu we współczesnej gospodarce (dr hab. A. Czarnecki, prof. UMK)
 • Występowanie porostów naziemnych na terenie miasteczka akademickiego UMK (dr hab. A. Filbrandt-Czaja/dr E. Adamska)
 • Biota porostów naskalnych terenu miasteczka akademickiego UMK w Toruniu (dr hab. A. Filbrandt-Czaja/dr E. Adamska)
 • Ekologiczne skutki skażenia gleb leśnych związkami ropopochodnymi (dr hab. A. Filbrandt-Czaja)
 • Występowanie halofitów w Parku Zdrojowym w Inowrocławiu (dr hab. A. Filbrandt-Czaja)
 • Struktura drzewostanu pagórka wydmowego w Foluszu (dr hab. A. Filbrandt-Czaja)

Tematy prac magisterskich 2013/2014

 • Bilans i przepływ emergii dla oceny stopnia zrównoważenia ekologicznego wybranych gospodarstw rolnych (prof. dr hab. A. Nienartowicz)
 • Czynna ochrona roślinności kserotermicznej w rezerwacie „Zbocza Płutowskie” (prof. dr hab. A. Nienartowicz/dr D. Kamiński)
 • Rozmieszczenie, struktura populacji i preferencje siedliskowe goryczki krzyżowej Gentiana cruciata L. w granicach SOO "Zbocza Płutowskie". (prof. dr hab. A. Nienartowicz/dr D. Kamiński)
 • Anthriscus cerefolium (Apiaceae) w Toruniu – rozmieszczenie, preferencje siedliskowe i ocena inwazyjności (prof. dr hab. A. Nienartowicz/dr R. Puchałka)
 • Zastosowanie technologii GIS do analizy migracji zwierząt na wybranych obszarach Puszczy Bydgoskiej i Borów Tucholskich (prof. dr hab. A. Nienartowicz)
 • Występowanie Xanthoria parietina na terenie Torunia na tle eutrofizacji siedlisk (dr hab. A. Filbrandt-Czaja/dr E. Adamska)
 • Udział wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris (L.) Hull w spektrach pyłkowych z obszaru Pomorza Gdańskiego (dr hab. A. Filbrandt-Czaja)
 • Występowanie alergenów pyłkowych w powietrzu na terenie Torunia (dr hab. A. Filbrandt-Czaja)
 • Zmiany w strukturze drzewostanu na pożarzysku w Nadleśnictwie Włocławek (dr hab. A. Filbrandt-Czaja)
 • Sposoby oceny walorów przyrodniczych i kulturowych szlaków turystycznych (dr hab. A. Filbrandt-Czaja)
 • Flora halofilna Ciechocinka (dr hab. A. Piernik/dr L. Rutkowski)
 • Flora halofilna Inowrocławia (dr hab. A. Piernik/dr L. Rutkowski)
 • Flora terenów w obrębie szpitali Torunia (dr hab. A. Piernik/dr L. Rutkowski)
 • Flora nieużytków miejskich prawobrzeżnego Torunia (dr hab. A. Piernik/dr L. Rutkowski)